VU Verkiezingsonderzoek 2021

Uitkomsten | Rapporten | Data en Methodes | Over het project | English

Codebook VU Panel Survey: Dutch Parliamentary Elections 2021

VU Political Communication Group: Mariken van der Velden (coordinator), Loes Aaldering, Wouter van Atteveldt, Andreu Casas Salleras, Felicia Loecherbach, Anita van Hoof, Marloes Jansen, Dirck de Kleer, Jan Kleinnijenhuis, Nicolas Mathis, and Kasper Welbers

Research Description

How was the survey put together?

How were the data collected?

Quality of the data

Construction of weigths

Survey Variables

Variables from the Questionnaires

Pre-Wave

Background Variables

Variable gender
Label gender
Question wording ENG First of all, are you a …?
Question wording NL Allereerst, bent u een …
Response Code Response Label Response Wording
0 Male Man
1 Female Vrouw

 

Variable age
Label age
Question wording ENG What is your age? Please answer in years
Question wording NL Wat is uw leeftijd. Geeft u uw antwoord in jaren.
Response Code Response Label Response Wording
1 <24 18 - 110
2 25-34
3 35-44
4 45-54
5 55-64
6 >64

 

Variable education
Label education
Question wording ENG What is your highest level of education?
Question wording NL Wat is uw hoogst GENOTEN opleiding
Response Code Response Label Response Wording
1 High levels of education WO-doctoraal of master of HBO-master, postdoctoraal; HBO of WO propedeuse, HBO (behalve HBO-master), WO-kandidaats of WO-bachelor
2 Medium levels of education HAVO of VWO bovenbouw, HBS, MMS; MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur voor 1998
3 Low levels of education MAVO, HAVO of VWO (eerste drie jaar), ULO, MULO, VMBO (theoretisch of gemengd), voortgezet speciaal onderwijs; LBO, VBO, VMBO (kader- of beroepsgericht), MBO 1; Geen onderwijs, basisonderwijs, cursus inburgering, cursus Nederlandse taal
999 Don’t know Weet niet, Geen opgave

 

Variable region
Label region
Question wording ENG In which region do you live?
Question wording NL In welke regio woont u?
Response Code Response Label Response Wording
1 Three big cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague) Een van de 3 grote steden of randgemeenten: Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, Landsmeer, Amstelveen); Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard; Den Haag (plus Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Wateringen)
2 West of the country Het westen: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief een van de 3 grote steden)
3 North of the country Het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe
4 East of the country Het oosten: Overijssel, Gelderland en Flevoland
5 South of the country Het zuiden: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

 

 

Variable job
Label job
Question wording ENG What applies to you? Are you…
Question wording NL Wat is op u van toepassing? Bent u…
Response Code Response Label Response Wording
1 Full-time employed Fulltime werkzaam
2 Part-time employed Parttime werkzaam
3 Entrepreneur Werkzaam als zelfstandig ondernemer
4 Unemployed and searching for a job Werkloos en werkzoekend
5 Unemployed and not searching for a job or incapacitated Werkloos en niet-werkzoekend /Arbeidsongeschikt
6 Housewife/Househusband or else Huisvrouw/huisman of anders
7 Retired Gepensioneerd of VUT
8 Student or full-time education Student/Leerling/Fulltime opleiding

 

Variable E1
Label vote\_recall
Question wording ENG which party did you vote for during the last parliamentary elections of March 2017?
Question wording NL Op welke politieke partij heeft u bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 gestemd?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
997 I don’t know Weet ik niet meer
998 I didn’t vote Ik heb niet gestemd
999 I wasn’t eligble to vote Ik mocht niet stemmen

 

Variable postal\_code
Label postal\_code
Question wording ENG We ask your postal code to be able to make a classification on urbanity (very urban, strongly urban, moderately urban, little urban, not urban). By entering your postal code, you explicitly agree that your region of residence will be used for analysis purposes.
Question wording NL Wij vragen uw postcode om een indeling op stedelijkheid (zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk, niet stedelijk) te kunnen maken. Door het invoeren van uw postcode gaat u er expliciet mee akkoord dat uw woonregio voor analyse doeleinden wordt gebruikt.
Response Code Response Label Response Wording
4 digits First 4 digits of postal code Uw postcode - alleen de eerste vier cijfers
999 Won’t tell Wil ik liever niet zeggen

 

Variable internet\_usage
Label internet\_usage
Question wording ENG On a typical weekday, do you use the internet most often for your work, for personal reasons, or about the same for both?
Question wording NL Gebruikt u op een typische doordeweekse dag het internet het vaakst voor uw werk, om persoonlijke redenen, of ongeveer evenveel voor beide?
Response Code Response Label Response Wording
1 Much more for work Veel vaker voor werk
2 More for work Iets vaker voor werk
3 Equal for work and private reasons Ongeveer evenveel voor werk als om persoonlijke redenen
4 More for private reasons Iets vaker voor persoonlijke reden
5 Much more for private reasons Veel vaker voor persoonlijke redenen

Block A: Voting Behavior

Variable A1
Label gotv\_intention
Question wording ENG On March 17, 2021 there are parliamentary elections. Do you think you will vote then?
Question wording NL Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Denkt u dan te gaan stemmen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes, I will vote Ja, ik ga stemmen
0 No, I will not vote Nee ik ga niet stemmen
998 I don’t know yet Ik weet het nog niet
999 I’m not eligble to vote Ik mag niet stemmen

 

Variable A2
Label vote\_intention
Question wording ENG Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today?
Question wording NL Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
15 I vote blanco Ik stem blanco
999 I don’t know yet Weet ik niet nog niet

 

Variable A2
Label next\_coalition
Question wording ENG Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible.
Question wording NL Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij

 

Block B: Performance Politics in the Media

 

Variable B2
Label party\_news
Question wording ENG Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks?
Question wording NL Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Inconspicuous Onopvallend
2 Conspiciuous Opvallend
3 Very conspiciuous Zeer opvallend
999 Never heard of Nooit iets van vernomen
B2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan
14 PvdA & Lilianne Ploumen

 

Variable B3
Label direction\_news
Question wording ENG What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative?
Question wording NL Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief?
Response Code Response Label Response Wording
0 Very negative Erg negatief
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very positive Zeer positief
B3\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan
14 PvdA & Liliane Ploumen

 

Block C: Issue Association

Variable C1\_1
Label Issue\_association1
Question wording ENG Political parties take positions on various subjects. We ask you what subject you think of each party’s views below. Which subject comes to mind first at \[party & party leader\]?
Question wording NL Politieke partijen nemen over verschillende onderwerpen standpunten in. We vragen u aan welk onderwerp u bij de standpunten van elke partij hieronder denkt. Welk onderwerp komt als eerste bij u op bij \[partij & partijleider\]?
Response Code Response Label Response Wording
1 Asylum seekers and migrants Asielzoekers en migranten
2 Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland)
3 Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda)
4 Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit)
5 European Union and Euro Europese Unie en de Euro
6 Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico)
7 Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente)
8 Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw)
9 Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven)
10 Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie)
11 Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen)
12 Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland)
13 Development aid Ontwikkelingshulp
14 Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging)
15 Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw)
16 Counter-terrorism Terreurbestrijding
17 Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid)
18 Corona policy Coronabeleid
19 Different issue Een ander onderwerp
20 No (second) important issue Geen belangrijkste (tweede) onderwerp
C1\_1\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C1\_2
Label Issue\_association2
Question wording ENG And which subject comes to you second at \[party & party leader\]?
Question wording NL En welk onderwerp komt als tweede bij u op bij \[partij & partijleider\]?
Response Code Response Label Response Wording
1 Asylum seekers and migrants Asielzoekers en migranten
2 Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland)
3 Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda)
4 Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit)
5 European Union and Euro Europese Unie en de Euro
6 Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico)
7 Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente)
8 Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw)
9 Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven)
10 Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie)
11 Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen)
12 Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland)
13 Development aid Ontwikkelingshulp
14 Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging)
15 Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw)
16 Counter-terrorism Terreurbestrijding
17 Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid)
18 Corona policy Coronabeleid
19 Different issue Een ander onderwerp
20 No (second) important issue Geen belangrijkste (tweede) onderwerp
C1\_2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C2\_1
Label position\_1
Question wording ENG To what extent do you agree with the parties and their leaders on their key issues? \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association1\]
Question wording NL In welke mate bent u het eens met de partijen en hun leiders op hun belangrijkste onderwerpen? \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie1\]
Response Code Response Label Response Wording
0 Very much disagree Helemaal mee oneeens
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much agree Helemaal mee eens
C2\_1\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C2\_2
Label position\_2
Question wording ENG \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association2\]
Question wording NL \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie2\]
Response Code Response Label Response Wording
0 Very much disagree Helemaal mee oneeens
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much agree Helemaal mee eens
C2\_2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block D: Political Knowledge

Variable D1
Label polknow
Question wording ENG \# Correct answers based on 3 questions on 4 politicians
Question wording NL \# juiste antwoorden op 3 vragen over 4 politici
Response Code Response Label Response Wording
0 No political knowledge Geen politieke kennis
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 Lots of political knowledge Heel veel politieke kennis

 

Block E: Political Background

Variable E2
Label rile\_self
Question wording ENG In politics there is often talk about left and right. Where would you put yourself on this scale?
Question wording NL In de politiek wordt vaak gesproken over links en rechts. Waar zou u uzelf op deze schaal plaatsen?
Response Code Response Label Response Wording
0 Left Links
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Right Rechts

 

Variable E3
Label rile\_parties
Question wording ENG And where would you put the following parties on this scale?
Question wording NL En waar zou u de volgende partijen op deze schaal plaatsen?
Response Code Response Label Response Wording
0 Left Links
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Right Rechts
E3\_suffix Party
1 CDA
2 ChristenUnie
3 D66
4 Denk
5 Forum voor Democratie
6 GroenLinks
7 PvdA
8 Partij voor de Dieren
9 PVV
10 SGP
11 SP
12 VVD
13 50Plus Partij

 

Block F: Trust

Variable F1
Label trust\_statements
Question wording ENG You will now get to see a number of theses about Dutch politics. To what extent do you agree or disagree with these statements?
Question wording NL U krijgt nu een aantal stellingen te zien over de Nederlandse politiek. In welke mate bent u het eens of oneens met die stellingen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneens
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 Very much agree Helemaal mee eens
F1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Politicians don’t care about the opinions of people like me. Politici maken zich niet druk om de mening van mensen zoals ik.
2 The political parties are only interested in my vote and not in my opinion. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening.
3 Against their better judgment, politicians promise more than they can deliver. Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.
4 You become a member of parliament more by your political friends than by your skills. Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden.
5 Most politicians are skilled people who know what they are doing. De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.
6 Politicians are able to solve the most important problems. Politici zijn in staat om de belangrijkste problemen op te lossen.
7 I feel well represented by Dutch politicians. Ik voel mij goed vertegenwoordigd door Nederlandse politici.
8 What in politics is called ‘making compromises’ is actually just betraying your principles. Wat men in de politiek ‘het sluiten van compromissen’ noemt, is eigenlijk gewoon het verraden van je principes.
9 A strong head of government is good for the Netherlands, even if he stretches the rules a bit to get things done. Een sterke regeringsleider is goed voor Nederland, ook als deze de regels wat oprekt om dingen voor elkaar te krijgen.
10 The most important political decisions should be made by the people and not by politicians. De belangrijkste politieke beslissingen moeten worden genomen door het volk en niet door politici.

 

Variable F2
Label trust\_institutions
Question wording ENG To what extent do you trust:
Question wording NL In welke mate hebt u vertrouwen in:
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal geen
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much Zeer veel
F2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 the jurisprudence de rechtspraak
2 journalism de journalistiek
3 the government de regering
4 the House of Representatives de Tweede Kamer
5 the European Union de Europese Unie
6 political parties politieke partijen
7 politicians politici
8 Dutch democracy de Nederlandse democratie
9 science de wetenschap
10 big corporations grote bedrijven
11 banks banken

 

Block G: Evaluation of Government and Political Leaders

Variable G1
Label gov\_eval
Question wording ENG To what extent are you satisfied with:
Question wording NL In welke mate bent u tevreden over:
Response Code Response Label Response Wording
0 Very dissatisfied Zeer ontevreden
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very sattisfied Zeer tevreden
G1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 How the current cabinet has governed the past 4 years Hoe het huidige kabinet de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd
2 How the VVD has ruled the past 4 years Hoe de VVD de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd
3 How the CDA has ruled the past 4 years Hoe het CDA de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd
4 How D66 has ruled the past 4 years Hoe D66 de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd
5 How the Christian Union has ruled in the past 4 years Hoe de ChristenUnie de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd

 

Variable G1\_b
Label gov\_termination
Question wording ENG Some said the government should resign, for example, because of the benefits affair. Others said that the government should stay on, for example, because without a government there is no support for coronation measures. What do you think?
Question wording NL Sommigen zeiden dat de regering moest aftreden, bijvoorbeeld vanwege de toeslagenaffaire. Anderen zeiden dat de regering moest aanblijven, bijvoorbeeld omdat zonder regering er geen draagvlak is voor coronamaatregelen. Wat vindt u?
Response Code Response Label Response Wording
0 Government certainly had to resign Rergering moest zeker aftreden
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Government certainly had to stay on Regering moest zeker aanblijven

 

Variable G\_eval\_leaders
Label leader\_selection
Question wording ENG You will now be shown 3 statements that have to do with Dutch party leaders. We would like to know from you to what extent the statement applies to the party leader. Below you can indicate whether a party leader is unknown to you.
Question wording NL U krijgt nu 3 stellingen te zien die te maken hebben met de Nederlandse partijleiders. Wij willen graag van u weten in hoeverre de uitspraak van toepassing is op de partijleider. Hieronder kunt u aangeven of een partijleider onbekend is bij u.
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Lodewijk Asscher Lodewijk Asscher
8 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
9 Geert Wilders Geert Wilders
10 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
11 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
12 Mark Rutte Mark Rutte
13 Liane den Haan Liane den Haan
14 Liliane Ploemen Liliane Ploemen

 

Variable G2
Label leader\_integrity
Question wording ENG He/she has integrity
Question wording NL Hij/zij is integer
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Lodewijk Asscher Lodewijk Asscher
8 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
9 Geert Wilders Geert Wilders
10 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
11 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
12 Mark Rutte Mark Rutte
13 Liane den Haan Liane den Haan
14 Liliane Ploemen Liliane Ploemen

 

Variable G3
Label leader\_sympathy
Question wording ENG He/she has sympathy
Question wording NL Hij/zij is sympathiek
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Lodewijk Asscher Lodewijk Asscher
8 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
9 Geert Wilders Geert Wilders
10 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
11 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
12 Mark Rutte Mark Rutte
13 Liane den Haan Liane den Haan
14 Liliane Ploemen Liliane Ploemen

 

Variable G4
Label leader\_knows\_society
Question wording ENG He/she knows whats going on in society
Question wording NL Hij/zij weet goed wat er speelt in de sameleving
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Lodewijk Asscher Lodewijk Asscher
8 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
9 Geert Wilders Geert Wilders
10 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
11 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
12 Mark Rutte Mark Rutte
13 Liane den Haan Liane den Haan
14 Liliane Ploemen Liliane Ploemen

 

Block H: Other Issues

Variable H3
Label corona\_policy
Question wording ENG We would like to ask you for your opinion on the measures the government chooses to counter the coronavirus. All in all, are you in favor of:
Question wording NL We willen u vragen naar uw mening over de maatregelen die de regering kiest om het coronavirus tegen te gaan. Bent u al met al een voorstander van:
Response Code Response Label Response Wording
1 Much stricter measures to combat the virus (curfew, area ban). Veel strengere maatregelen om het virus tegen te gaan (avondklok, gebiedsverbod).
2 Slightly stricter measures to prevent viruses. Iets strengere maatregelen om virus tegen te gaan.
3 The measures chosen by the government. De maatregelen die de regering gekozen heeft.
4 Slightly more flexible measures so that only the most vulnerable elderly are protected. Iets soepelere maatregelen zodat alleen de meest kwetsbare ouderen afgeschermd worden.
5 Much smoother measures to get the economy and nightlife going immediately. Veel soepelere maatregelen om de economie en het uitgaansleven onmiddellijk op gang te brengen.

 

Variable H4
Label EU
Question wording ENG We would like to ask you for your opinion about the European Union. All in all, are you in favor of:
Question wording NL We willen u vragen naar uw mening over de Europese Unie. Bent u al met al voorstander van:
Response Code Response Label Response Wording
1 abolition of the European Union afschaffing van de Europese Unie
2 a much weaker European Union than it is now een veel minder sterke Europese Unie dan nu
3 a slightly weaker European Union than it is now een iets minder sterke Europese Unie dan nu
4 the current European Union de huidige Europese Unie
5 a slightly stronger European Union than it is now een iets sterke Europese Unie dan nu
6 a much stronger European Union than now een veel sterke Europese Unie dan nu
7 one European government for all member states een Europese regering voor alle lidstaten
999 I do not know weet ik niet

 

Variable H6
Label other\_issues
Question wording ENG We would like to ask your opinion about the future of the Netherlands. To what extent do you agree with the following statements:
Question wording NL Wij willen u vragen naar uw mening over de toekomst van Nederland. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken:
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneens
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 Very much agree Helemaal mee eens
H6\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Children who are born now get it better than we do. Kinderen die nu geboren worden krijgen het beter dan wij.
2 The arrival of asylum seekers and immigrants is good for the Netherlands. De komst van asielzoekers en immigranten is goed voor Nederland.
3 International trade is good for the Netherlands. Internationale handel is goed voor Nederland.

 

Variable H7
Label vaccination
Question wording ENG If I were able to get vaccinated against Corona (COVID-19) in the next week, I would:
Question wording NL Als ik me in de komende week zou kunnen laten vaccineren tegen Corona (COVID-19), dan zou ik dat:
Response Code Response Label Response Wording
1 Definitely do it Zeer zeker doen
2 Do it Doen
3 Don’t do it Niet doen
4 Definitely don’t do it Zeer zeker niet doen

 

Block I: News Consumption

Variable I1
Label newscons\_freq
Question wording ENG How many days in the past two weeks have you followed the following sources to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Hoeveel dagen in de afgelopen twee weken heeft u de volgende bronnen gevolgd om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Television Televisie
2 Newspapers or opinion magazines (paper or online) Kranten of opiniebladen (op papier of online)
3 Radio (including podcast and online) Radio (inclusief podcast en online)
4 Online news sites (such as nu.nl) or blogs Online nieuwssites (zoals nu.nl) of blogs
5 Social media (such as Facebook, Twitter) Social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter)
6 Messaging apps (such as Whatsapp, messenger) Messaging apps (bijvoorbeeld Whatsapp, messenger)
7 (Offline) conversations with people (Offline) gesprekken met mensen
8 News apps or push messages on your phone Nieuwsapps of pushberichten op uw telefoon
9 Search engines (such as Google or Bing) Zoekmachines (zoals Google of Bing)

 

Variable I2
Label newscons\_papers
Question wording ENG Have you read one of the following newspapers in the past week?
Question wording NL Heeft u de afgelopen week één van de volgende kranten gelezen?
Response Code Response Label Response Wording
1 de Telegraaf de Telegraaf
2 NRC Handelsblad NRC Handelsblad
3 Nrc.Next Nrc.Next
4 Algemeen Dagblad (AD) Algemeen Dagblad (AD)
5 Trouw Trouw
6 de Volkskrant de Volkskrant
7 Metro Metro
8 A regional or local newspaper Een regionale of lokale krant
9 De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer
10 HP/de Tijd HP/de Tijd
11 Elsevier Elsevier
12 Vrij Nederland Vrij Nederland
13 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I3
Label newscons\_tv
Question wording ENG Have you watch one of the following tv shows in the past week?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende televisie nieuwsprogramma’s gekeken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Press comnference of Rutte and De Jonge Persconferentie Rutte en De Jonge
2 NOS Journaal NOS Journaal
3 RTL Nieuws RTL Nieuws
4 Hart van Nederland Hart van Nederland
5 De Vooravond De Vooravond
6 M M
7 Nieuwsuur Nieuwsuur
8 EenVandaag EenVandaag
9 Op Eén Op Eén
10 Jinek Jinek
11 Beau Beau
12 WNL Opiniemakers WNL Opiniemakers
13 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
14 Dit was het nieuws Dit was het nieuws
15 Own channels of politicians and opinion makers Eigen kanalen van politici en opiniemakers
16 Other, namely: Anders, namelijk:
Variable I4
Label newscons\_websites
Question wording ENG Did you visit one of the following websites last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende websites bezocht om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu.nl Nu.nl
2 Geenstijl.nl Geenstijl.nl
3 GoogleNews GoogleNews
4 Blendle.com Blendle.com
5 Decorrespondent.nl Decorrespondent.nl
6 Tpo.nl Tpo.nl
7 Joop.nl Joop.nl
8 Political blogs, namely: Politieke blogs, namelijk:
9 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I5
Label newscons\_socialmedia
Question wording ENG Did you use one of the following social media last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende sociale media gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Twitter Twitter
2 Facebook Facebook
3 Youtube Youtube
4 Instagram Instagram
5 Snapchat Snapchat
6 Viber Viber
7 Telegram Telegram
8 Google Hangouts Google Hangouts
9 Tumblr Tumblr
10 Reddit Reddit
11 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I6
Label newscons\_messagingapps
Question wording ENG Did you use one of the following messaging apps last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende messaging-apps gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Whatsapp Whatsapp
2 Viber Viber
3 Telegram Telegram
4 Signal Signal
5 Google Hangouts Google Hangouts
6 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I7
Label newscons\_apps
Question wording ENG Did you use one of the following apps on your mobile phone last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende apps op uw mobiele telefoon gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu Nu
2 NOS NOS
11 Teletekst Teletekst
3 Telegraaf Telegraaf
4 AD AD
5 NRC NRC
6 Volkskrant Volkskrant
7 News aggregator like feedly or flipboard News aggregator zoals feedly of flipboard
8 Apple News Apple News
9 Google News Google News
10 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I8
Label trust\_media
Question wording ENG To what extent do you trust the following media channels as sources of news?
Question wording NL In welke mate heeft u vertrouwen in de volgende mediakanalen als bronnen van nieuws?
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much Zeer veel
I8\_suffix Statements ENG Statements NL
1 NOS journaal NOS journaal
2 RTL nieuws RTL nieuws
3 SBS (Hart van Nederland) SBS (Hart van Nederland)
4 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
5 NU.nl NU.nl
6 Algemeen Dagblad Algemeen Dagblad
7 De Telegraaf De Telegraaf
8 De Volkskrant De Volkskrant
9 NRC NRC
10 GeenStijl GeenStijl
11 De Correspondent De Correspondent
12 Twitter Twitter
13 Facebook Facebook

 

Variable I9
Label news\_avoidance
Question wording ENG We would like to ask you some questions about how you experience the news. To what extent do the following statements apply to you:
Question wording NL Wij willen u enkele vragen stellen over hoe u het nieuws ervaart. In hoeverre zijn de volgende uitspraken op u van toepassing:
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal mee oneens
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 Very much Helemaal mee eens
I9\_suffix Statements ENG Statements NL
1 I feel exhausted by the amount of news coming at me Ik voel me uitgeput door de hoeveelheid nieuws die op mij afkomt
2 If I follow the news, it has a negative effect on my mood Als ik het nieuws volg, heeft dat een negatief effect op mijn humeur
3 I cannot trust that the news coming at me is truthful Ik kan er niet op vertrouwen dat het nieuws dat op mij afkomt waarheidsgetrouw is
4 The often explicit images in the news coming at me bother me De vaak expliciete beelden in het nieuws dat op mij afkomt storen me
5 If I would talk about the news, I get in trouble with others and I prefer to avoid it Als ik zou praten over het nieuws, krijg ik moeilijkheden met anderen en dat vermijd ik liever
6 The news takes up too much of my time Het nieuws neemt te veel van mijn tijd in beslag
7 If I follow the news, it has a negative physical effect on me (e.g., I can’t keep up with the news. Headaches, sleep problems, etc.) Als ik het nieuws volg, heeft dat een negatief lichamelijk effect op mij (bijv. hoofdpijn, slaapproblemen, etc.)
8 I try to avoid political news Ik probeer politiek nieuws te vermijden
9 I try to avoid news about Corona Ik probeer nieuws over Corona te vermijden

 

Variable I10
Label account\_twitter
Question wording ENG Do you have a Twitter account
Question wording NL Heeft u een account op Twitter?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes Ja
0 No Nee

 

Variable I11
Label twitter\_handle
Question wording ENG You can leave your Twitter account(s) username here:
Question wording NL U kunt hier uw gebruikersnaam van uw Twitter account(s) achterlaten:

 

Wave 1

Block A: Voting Behavior

Variable A1
Label gotv\_intention
Question wording ENG On March 17, 2021 there are parliamentary elections. Do you think you will vote then?
Question wording NL Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Denkt u dan te gaan stemmen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes, I will vote Ja, ik ga stemmen
0 No, I will not vote Nee ik ga niet stemmen
998 I don’t know yet Ik weet het nog niet
999 I’m not eligble to vote Ik mag niet stemmen

 

Variable A1\_not
Label vote\_not\_open
Question wording ENG Can you state in a few words why you will not vote?
Question wording NL Kunt u in enkele woorden aangeven waarom u niet gaat stemmen?

 

Variable A1\_vote
Label vote\_open
Question wording ENG Can you state in a few words why you will vote?
Question wording NL Kunt u in enkele woorden aangeven waarom u gaat stemmen?

 

Variable A2
Label vote\_intention
Question wording ENG Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today?
Question wording NL Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
15 I vote blanco Ik stem blanco
999 I don’t know yet Weet ik niet nog niet

 

Variable A2
Label next\_coalition
Question wording ENG Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible.
Question wording NL Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij

 

Block B: Performance Politics in the Media

Variable B2
Label party\_news
Question wording ENG Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks?
Question wording NL Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Inconspicuous Onopvallend
2 Conspiciuous Opvallend
3 Very conspiciuous Zeer opvallend
999 Never heard of Nooit iets van vernomen
B2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable B3
Label direction\_news
Question wording ENG What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative?
Question wording NL Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief?
Response Code Response Label Response Wording
0 Very negative Erg negatief
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very positive Zeer positief
B3\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block H: Other Issues

Variable H1
Label spiral\_silence1
Question wording ENG Which statement is most applicable to you when it comes to sensitive topics, such as the reception of refugees in the Netherlands and measures against the coronavirus?
Question wording NL Welke uitspraak is het meeste op u van toepassing als het gaat om gevoelige onderwerpen, zoals de opvang van vluchtelingen in Nederland en maatregelen tegen het coronavirus?
Response Code Response Label Response Wording
1 I keep my opinions to myself Ik houd mijn mening voor me
2 I only speak up for my opinion in front of family, friends and colleagues Ik kom alleen voor mijn mening uit tegenover familie, vrienden en collega’s
3 I always stand up for my opinions, also in front of strangers, for example on the street and in the train Ik kom altijd voor mijn mening uit, ook tegenover onbekenden, bijvoorbeeld op straat en in de trein

 

Variable H2
Label spiral\_silence2
Question wording ENG When you expressed your opinion on sensitive political issues, did others usually agree?
Question wording NL Als u uw mening gaf over gevoelige politieke onderwerpen, waren anderen het dan meestal…
Response Code Response Label Response Wording
1 all agree with you allemaal met u eens
2 mostly agree with yout overwegend met u eens
3 agree and disagree with you as often evenvaak met u eens als oneens
4 mostly disagree with yout overwegend met u oneens
5 all disagree with you allemaal met u oneens

 

Variable H7
Label vaccination
Question wording ENG If I were able to get vaccinated against Corona (COVID-19) in the next week, I would:
Question wording NL Als ik me in de komende week zou kunnen laten vaccineren tegen Corona (COVID-19), dan zou ik dat:
Response Code Response Label Response Wording
1 Definitely do it Zeer zeker doen
2 Do it Doen
3 Don’t do it Niet doen
4 Definitely don’t do it Zeer zeker niet doen

 

Variable H7\_a
Label vaccination\_protest1
Question wording ENG In general, what is your position on movements that oppose the Corona measures?
Question wording NL Hoe staat u in het algemeen ten aanzien van bewegingen die zich verzetten tegen de Corona maatregelen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Very negative Heel negatief
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very positive Heel positief

 

Variable H7\_b
Label vaccination\_protest2
Question wording ENG To what extent do you agree with the following statement: The nonviolent way in which the movements opposing the Corona measures are protesting appeals to me.
Question wording NL In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: De geweldloze manier waarop de bewegingen die zich verzetten tegen de Corona maatregelenprotesteren spreekt mij aan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneens
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much abgree Helemaal mee eens

 

Variable H8
Label event\_history
Question wording ENG What do you think is the most important or defining thing that has occurred in the history of the Netherlands?
Question wording NL Wat is volgens u het meest belangrijke of meest bepalende wat zich in de geschiedenis van Nederland heeft voorgedaan?

 

Variable H9
Label person\_history
Question wording ENG What do you think has been the most important or defining person for the Netherlands from its early history to today?
Question wording NL Wat is volgens u de meest belangrijke of meest bepalende persoon geweest voor Nederland vanaf de vroege geschiedenis tot vandaag?

 

Variable H10
Label future\_nl
Question wording ENG When you think about the future of the Netherlands and the Dutch, what future development would you wish for?
Question wording NL Als u denkt aan de toekomst van Nederland en de Nederlanders, welke toekomstige ontwikkeling zou u zich dan wensen?

 

Block I: News Consumption

Variable I1
Label newscons\_freq
Question wording ENG How many days in the past two weeks have you followed the following sources to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Hoeveel dagen in de afgelopen twee weken heeft u de volgende bronnen gevolgd om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Television Televisie
2 Newspapers or opinion magazines (paper or online) Kranten of opiniebladen (op papier of online)
3 Radio (including podcast and online) Radio (inclusief podcast en online)
4 Online news sites (such as nu.nl) or blogs Online nieuwssites (zoals nu.nl) of blogs
5 Social media (such as Facebook, Twitter) Social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter)
6 Messaging apps (such as Whatsapp, messenger) Messaging apps (bijvoorbeeld Whatsapp, messenger)
7 (Offline) conversations with people (Offline) gesprekken met mensen
8 News apps or push messages on your phone Nieuwsapps of pushberichten op uw telefoon
9 Search engines (such as Google or Bing) Zoekmachines (zoals Google of Bing)

 

Variable I2
Label newscons\_papers
Question wording ENG Have you read one of the following newspapers in the past week?
Question wording NL Heeft u de afgelopen week één van de volgende kranten gelezen?
Response Code Response Label Response Wording
1 de Telegraaf de Telegraaf
2 NRC Handelsblad NRC Handelsblad
3 Nrc.Next Nrc.Next
4 Algemeen Dagblad (AD) Algemeen Dagblad (AD)
5 Trouw Trouw
6 de Volkskrant de Volkskrant
7 Metro Metro
8 A regional or local newspaper Een regionale of lokale krant
9 De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer
10 HP/de Tijd HP/de Tijd
11 Elsevier Elsevier
12 Vrij Nederland Vrij Nederland
13 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I3
Label newscons\_tv
Question wording ENG Have you watch one of the following tv shows in the past week?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende televisie nieuwsprogramma’s gekeken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Press comnference of Rutte and De Jonge Persconferentie Rutte en De Jonge
2 NOS Journaal NOS Journaal
3 RTL Nieuws RTL Nieuws
4 Hart van Nederland Hart van Nederland
5 De Vooravond De Vooravond
6 M M
7 Nieuwsuur Nieuwsuur
8 EenVandaag EenVandaag
9 Op Eén Op Eén
10 Jinek Jinek
11 Beau Beau
12 WNL Opiniemakers WNL Opiniemakers
13 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
14 Dit was het nieuws Dit was het nieuws
15 Own channels of politicians and opinion makers Eigen kanalen van politici en opiniemakers
16 Other, namely: Anders, namelijk:
Variable I4
Label newscons\_websites
Question wording ENG Did you visit one of the following websites last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende websites bezocht om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu.nl Nu.nl
2 Geenstijl.nl Geenstijl.nl
3 GoogleNews GoogleNews
4 Blendle.com Blendle.com
5 Decorrespondent.nl Decorrespondent.nl
6 Tpo.nl Tpo.nl
7 Joop.nl Joop.nl
8 Political blogs, namely: Politieke blogs, namelijk:
9 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I5
Label newscons\_socialmedia
Question wording ENG Did you use one of the following social media last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende sociale media gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Twitter Twitter
2 Facebook Facebook
3 Youtube Youtube
4 Instagram Instagram
5 Snapchat Snapchat
6 Viber Viber
7 Telegram Telegram
8 Google Hangouts Google Hangouts
9 Tumblr Tumblr
10 Reddit Reddit
11 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I6
Label newscons\_messagingapps
Question wording ENG Did you use one of the following messaging apps last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende messaging-apps gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Whatsapp Whatsapp
2 Viber Viber
3 Telegram Telegram
4 Signal Signal
5 Google Hangouts Google Hangouts
6 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I7
Label newscons\_apps
Question wording ENG Did you use one of the following apps on your mobile phone last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende apps op uw mobiele telefoon gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu Nu
2 NOS NOS
11 Teletekst Teletekst
3 Telegraaf Telegraaf
4 AD AD
5 NRC NRC
6 Volkskrant Volkskrant
7 News aggregator like feedly or flipboard News aggregator zoals feedly of flipboard
8 Apple News Apple News
9 Google News Google News
10 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Wave 2

Block A: Voting Behavior

Variable A1
Label gotv\_intention
Question wording ENG On March 17, 2021 there are parliamentary elections. Do you think you will vote then?
Question wording NL Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Denkt u dan te gaan stemmen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes, I will vote Ja, ik ga stemmen
0 No, I will not vote Nee ik ga niet stemmen
998 I don’t know yet Ik weet het nog niet
999 I’m not eligble to vote Ik mag niet stemmen

 

Variable A2
Label vote\_intention
Question wording ENG Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today?
Question wording NL Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
15 I vote blanco Ik stem blanco
999 I don’t know yet Weet ik niet nog niet

 

Variable A2
Label next\_coalition
Question wording ENG Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible.
Question wording NL Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij

 

Block B: Performance Politics in the Media

Variable B2
Label party\_news
Question wording ENG Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks?
Question wording NL Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Inconspicuous Onopvallend
2 Conspiciuous Opvallend
3 Very conspiciuous Zeer opvallend
999 Never heard of Nooit iets van vernomen
B2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable B3
Label direction\_news
Question wording ENG What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative?
Question wording NL Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief?
Response Code Response Label Response Wording
0 Very negative Erg negatief
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very positive Zeer positief
B3\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block H: Other Issues

Variable H\_deJonge
Label eval\_dejonge
Question wording ENG You are now presented with 4 statements related to Hugo de Jonge’s ability as Minister of Health. Hugo de Jonge has…
Question wording NL U krijgt nu 4 stellingen te zien die te maken hebben met de de kundigheid van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. Hugo de Jonge is…
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
H\_deJonge\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Integrity Integer
2 Decisiveness Daadkrachtig
3 Competent Competent
4 Sympathetic Sympatiek

 

Variable H5
Label sexism\_scale
Question wording ENG We would like to ask you for your opinion about men and women in politics. To what extent do you agree with the following statements:
Question wording NL Wij willen u vragen naar uw mening over mannen en vrouwen in de politiek. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken:
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneeens
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much agree Helemaal mee eens
H56\_suffix Statements ENG Statements NL
1 I hope that in the next ten years the Netherlands will have a female prime minister Ik hoop dat Nederland in de komende tien jaar een vrouwelijke minister-president krijgt
2 Men are better at making political decisions than women. Mannen zijn beter in staat om politieke beslissingen te nemen dan vrouwen.
3 It is easier in the Netherlands for a man to become a minister than for a woman. Het is in Nederland voor een man makkelijker om minister te worden dan voor een vrouw.
4 Political parties must do more to ensure that the number of women in the House of Representatives increases. Politieke partijen moeten meer doen om te zorgen dat het aantal vrouwen in de Tweede Kamer toeneemt.
5 Women have fewer opportunities in politics in the Netherlands than men. Vrouwen krijgen in Nederland minder kansen in de politiek dan mannen.

 

Variable H\_corona
Label corona\_policies
Question wording ENG We would like to ask you for your opinion on the measures chosen by the government to combat the coronavirus. Overall, are you in favor of:
Question wording NL We willen u vragen naar uw mening over de maatregelen die de regering kiest om het coronavirus tegen te gaan. Bent u al met al een voorstander van:
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneeens
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much agree Helemaal mee eens
H56\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Work at home, unless there is no other way Werk thuis, tenzij het niet anders kan
2 Wash your hands often Was vaak uw handen
3 Keep 1.5 meters away from others Houd 1,5 meter afstand van anderen
4 Wear a mask where it is mandatory Draag een mondkapje waar dat verplicht is
5 Get tested and stay home with symptoms Laat u testen en blijf thuis bij klachten
6 Stay home if you or someone in your household tests positive Blijf thuis bij een positieve testuitslag van u of iemand in uw huishouden
7 Mandatory quarantine when traveling from abroad Verplichte quarantaine bij reizen vanuit het buitenland
8 Curfew Avondklok
9 Closure of bars & restaurants/shops/contact professions Sluiting horeca/ winkels/ contactberoepen

 

Variable H\_Corona2
Label compliance
Question wording ENG Have you been adhering to the Corona measures set by the government over the past two weeks?
Question wording NL Heeft u zich aan de door de overheid gestelde Corona maatregelen gehouden de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Never Nooit
2 Almost never Bijna nooit
3 Regularly Regelmatig
4 Almost always Bijna altijd
5 Always Altijd

 

Variable H7
Label vaccination
Question wording ENG If I were able to get vaccinated against Corona (COVID-19) in the next week, I would:
Question wording NL Als ik me in de komende week zou kunnen laten vaccineren tegen Corona (COVID-19), dan zou ik dat:
Response Code Response Label Response Wording
1 Definitely do it Zeer zeker doen
2 Do it Doen
3 Don’t do it Niet doen
4 Definitely don’t do it Zeer zeker niet doen

 

Block I: News Consumption

Variable I1
Label newscons\_freq
Question wording ENG How many days in the past two weeks have you followed the following sources to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Hoeveel dagen in de afgelopen twee weken heeft u de volgende bronnen gevolgd om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Television Televisie
2 Newspapers or opinion magazines (paper or online) Kranten of opiniebladen (op papier of online)
3 Radio (including podcast and online) Radio (inclusief podcast en online)
4 Online news sites (such as nu.nl) or blogs Online nieuwssites (zoals nu.nl) of blogs
5 Social media (such as Facebook, Twitter) Social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter)
6 Messaging apps (such as Whatsapp, messenger) Messaging apps (bijvoorbeeld Whatsapp, messenger)
7 (Offline) conversations with people (Offline) gesprekken met mensen
8 News apps or push messages on your phone Nieuwsapps of pushberichten op uw telefoon
9 Search engines (such as Google or Bing) Zoekmachines (zoals Google of Bing)

 

Variable I2
Label newscons\_papers
Question wording ENG Have you read one of the following newspapers in the past week?
Question wording NL Heeft u de afgelopen week één van de volgende kranten gelezen?
Response Code Response Label Response Wording
1 de Telegraaf de Telegraaf
2 NRC Handelsblad NRC Handelsblad
3 Nrc.Next Nrc.Next
4 Algemeen Dagblad (AD) Algemeen Dagblad (AD)
5 Trouw Trouw
6 de Volkskrant de Volkskrant
7 Metro Metro
8 A regional or local newspaper Een regionale of lokale krant
9 De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer
10 HP/de Tijd HP/de Tijd
11 Elsevier Elsevier
12 Vrij Nederland Vrij Nederland
13 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I3
Label newscons\_tv
Question wording ENG Have you watch one of the following tv shows in the past week?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende televisie nieuwsprogramma’s gekeken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Press comnference of Rutte and De Jonge Persconferentie Rutte en De Jonge
2 NOS Journaal NOS Journaal
3 RTL Nieuws RTL Nieuws
4 Hart van Nederland Hart van Nederland
5 De Vooravond De Vooravond
6 M M
7 Nieuwsuur Nieuwsuur
8 EenVandaag EenVandaag
9 Op Eén Op Eén
10 Jinek Jinek
11 Beau Beau
12 WNL Opiniemakers WNL Opiniemakers
13 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
14 Dit was het nieuws Dit was het nieuws
15 Own channels of politicians and opinion makers Eigen kanalen van politici en opiniemakers
16 Other, namely: Anders, namelijk:
Variable I4
Label newscons\_websites
Question wording ENG Did you visit one of the following websites last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende websites bezocht om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu.nl Nu.nl
2 Geenstijl.nl Geenstijl.nl
3 GoogleNews GoogleNews
4 Blendle.com Blendle.com
5 Decorrespondent.nl Decorrespondent.nl
6 Tpo.nl Tpo.nl
7 Joop.nl Joop.nl
8 Political blogs, namely: Politieke blogs, namelijk:
9 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I5
Label newscons\_socialmedia
Question wording ENG Did you use one of the following social media last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende sociale media gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Twitter Twitter
2 Facebook Facebook
3 Youtube Youtube
4 Instagram Instagram
5 Snapchat Snapchat
6 Viber Viber
7 Telegram Telegram
8 Google Hangouts Google Hangouts
9 Tumblr Tumblr
10 Reddit Reddit
11 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I6
Label newscons\_messagingapps
Question wording ENG Did you use one of the following messaging apps last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende messaging-apps gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Whatsapp Whatsapp
2 Viber Viber
3 Telegram Telegram
4 Signal Signal
5 Google Hangouts Google Hangouts
6 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I7
Label newscons\_apps
Question wording ENG Did you use one of the following apps on your mobile phone last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende apps op uw mobiele telefoon gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu Nu
2 NOS NOS
11 Teletekst Teletekst
3 Telegraaf Telegraaf
4 AD AD
5 NRC NRC
6 Volkskrant Volkskrant
7 News aggregator like feedly or flipboard News aggregator zoals feedly of flipboard
8 Apple News Apple News
9 Google News Google News
10 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Wave 3

Block A: Voting Behavior

Variable A1
Label gotv\_intention
Question wording ENG On March 17, 2021 there are parliamentary elections. Do you think you will vote then?
Question wording NL Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Denkt u dan te gaan stemmen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes, I will vote Ja, ik ga stemmen
0 No, I will not vote Nee ik ga niet stemmen
998 I don’t know yet Ik weet het nog niet
999 I’m not eligble to vote Ik mag niet stemmen

 

Variable A2
Label vote\_intention
Question wording ENG Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today?
Question wording NL Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
15 I vote blanco Ik stem blanco
999 I don’t know yet Weet ik niet nog niet

 

Variable A2
Label next\_coalition
Question wording ENG Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible.
Question wording NL Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij

 

Block B: Performance Politics in the Media

Variable B2
Label party\_news
Question wording ENG Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks?
Question wording NL Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Inconspicuous Onopvallend
2 Conspiciuous Opvallend
3 Very conspiciuous Zeer opvallend
999 Never heard of Nooit iets van vernomen
B2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable B3
Label direction\_news
Question wording ENG What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative?
Question wording NL Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief?
Response Code Response Label Response Wording
0 Very negative Erg negatief
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very positive Zeer positief
B3\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block H: Other Issues

Variable H7
Label vaccination
Question wording ENG If I were able to get vaccinated against Corona (COVID-19) in the next week, I would:
Question wording NL Als ik me in de komende week zou kunnen laten vaccineren tegen Corona (COVID-19), dan zou ik dat:
Response Code Response Label Response Wording
1 Definitely do it Zeer zeker doen
2 Do it Doen
3 Don’t do it Niet doen
4 Definitely don’t do it Zeer zeker niet doen

 

Variable H11\_intro
Label intro
Question wording ENG To what extent do you think the following characteristics apply to describe news from newspapers or opinion magazines, television, radio, online news sites, social media, and professional journalists?
Question wording NL In hoeverre denkt u dat de volgende kenmerken van toepassing zijn om nieuws van kranten of opiniebladen, televisie, radio, online nieuwssites, sociale media, en professionele journalisten te beschrijven?

 

Variable H11\_1
Label media\_honest
Question wording ENG They are honest when they cover the news.
Question wording NL Zij zijn eerlijk wanneer zij het nieuws verslaan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 newspapers or opinion magazines kranten of opiniebladen
2 television televisie
3 radio or podcasts radio of podcasts
4 online news sites online nieuwssites
5 sociale media sociale media
6 profesional journalists professionele journalisten

 

Variable H11\_2
Label media\_accuracy
Question wording ENG They are accurate when they cover the news.
Question wording NL Zij zijn accuraat wanneer zij het nieuws verslaan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 newspapers or opinion magazines kranten of opiniebladen
2 television televisie
3 radio or podcasts radio of podcasts
4 online news sites online nieuwssites
5 sociale media sociale media
6 profesional journalists professionele journalisten

 

Variable H11\_3
Label media\_impartial
Question wording ENG They are impartial when covering the news.
Question wording NL Zij zijn onpartijdig wanneer zij het nieuws verslaan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 newspapers or opinion magazines kranten of opiniebladen
2 television televisie
3 radio or podcasts radio of podcasts
4 online news sites online nieuwssites
5 sociale media sociale media
6 profesional journalists professionele journalisten

 

Variable H11\_4
Label media\_whole\_story
Question wording ENG They tell the whole story when covering the news.
Question wording NL Zij vertellen het hele verhaal wanneer zij het nieuws verslaan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 newspapers or opinion magazines kranten of opiniebladen
2 television televisie
3 radio or podcasts radio of podcasts
4 online news sites online nieuwssites
5 sociale media sociale media
6 profesional journalists professionele journalisten

 

Variable H11\_5
Label media\_facts\_vs\_opinions
Question wording ENG They distinguish facts from opinions when covering the news.
Question wording NL Zij onderscheiden feiten van meningen wanneer zij het nieuws verslaan.
Response Code Response Label Response Wording
1 Not at all Helemaal niet
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 Very much Zeer
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 newspapers or opinion magazines kranten of opiniebladen
2 television televisie
3 radio or podcasts radio of podcasts
4 online news sites online nieuwssites
5 sociale media sociale media
6 profesional journalists professionele journalisten

 

Block I: News Consumption

Variable I1
Label newscons\_freq
Question wording ENG How many days in the past two weeks have you followed the following sources to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Hoeveel dagen in de afgelopen twee weken heeft u de volgende bronnen gevolgd om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Television Televisie
2 Newspapers or opinion magazines (paper or online) Kranten of opiniebladen (op papier of online)
3 Radio (including podcast and online) Radio (inclusief podcast en online)
4 Online news sites (such as nu.nl) or blogs Online nieuwssites (zoals nu.nl) of blogs
5 Social media (such as Facebook, Twitter) Social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter)
6 Messaging apps (such as Whatsapp, messenger) Messaging apps (bijvoorbeeld Whatsapp, messenger)
7 (Offline) conversations with people (Offline) gesprekken met mensen
8 News apps or push messages on your phone Nieuwsapps of pushberichten op uw telefoon
9 Search engines (such as Google or Bing) Zoekmachines (zoals Google of Bing)

 

Variable I2
Label newscons\_papers
Question wording ENG Have you read one of the following newspapers in the past week?
Question wording NL Heeft u de afgelopen week één van de volgende kranten gelezen?
Response Code Response Label Response Wording
1 de Telegraaf de Telegraaf
2 NRC Handelsblad NRC Handelsblad
3 Nrc.Next Nrc.Next
4 Algemeen Dagblad (AD) Algemeen Dagblad (AD)
5 Trouw Trouw
6 de Volkskrant de Volkskrant
7 Metro Metro
8 A regional or local newspaper Een regionale of lokale krant
9 De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer
10 HP/de Tijd HP/de Tijd
11 Elsevier Elsevier
12 Vrij Nederland Vrij Nederland
13 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I3
Label newscons\_tv
Question wording ENG Have you watch one of the following tv shows in the past week?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende televisie nieuwsprogramma’s gekeken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Press comnference of Rutte and De Jonge Persconferentie Rutte en De Jonge
2 NOS Journaal NOS Journaal
3 RTL Nieuws RTL Nieuws
4 Hart van Nederland Hart van Nederland
5 De Vooravond De Vooravond
6 M M
7 Nieuwsuur Nieuwsuur
8 EenVandaag EenVandaag
9 Op Eén Op Eén
10 Jinek Jinek
11 Beau Beau
12 WNL Opiniemakers WNL Opiniemakers
13 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
14 Dit was het nieuws Dit was het nieuws
15 Own channels of politicians and opinion makers Eigen kanalen van politici en opiniemakers
16 Other, namely: Anders, namelijk:
Variable I4
Label newscons\_websites
Question wording ENG Did you visit one of the following websites last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende websites bezocht om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu.nl Nu.nl
2 Geenstijl.nl Geenstijl.nl
3 GoogleNews GoogleNews
4 Blendle.com Blendle.com
5 Decorrespondent.nl Decorrespondent.nl
6 Tpo.nl Tpo.nl
7 Joop.nl Joop.nl
8 Political blogs, namely: Politieke blogs, namelijk:
9 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I5
Label newscons\_socialmedia
Question wording ENG Did you use one of the following social media last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende sociale media gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Twitter Twitter
2 Facebook Facebook
3 Youtube Youtube
4 Instagram Instagram
5 Snapchat Snapchat
6 Viber Viber
7 Telegram Telegram
8 Google Hangouts Google Hangouts
9 Tumblr Tumblr
10 Reddit Reddit
11 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I6
Label newscons\_messagingapps
Question wording ENG Did you use one of the following messaging apps last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende messaging-apps gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Whatsapp Whatsapp
2 Viber Viber
3 Telegram Telegram
4 Signal Signal
5 Google Hangouts Google Hangouts
6 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I7
Label newscons\_apps
Question wording ENG Did you use one of the following apps on your mobile phone last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende apps op uw mobiele telefoon gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu Nu
2 NOS NOS
11 Teletekst Teletekst
3 Telegraaf Telegraaf
4 AD AD
5 NRC NRC
6 Volkskrant Volkskrant
7 News aggregator like feedly or flipboard News aggregator zoals feedly of flipboard
8 Apple News Apple News
9 Google News Google News
10 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Post-Election Wave

Background Variables

Variable Income
Label income
Question wording ENG Can you indicate which income groups your net monthly household income falls into?
Question wording NL Kunt u aangeven in welke inkomensgroepen uw netto maandelijks huishoudinkomen valt?
Response Code Response Label Response Wording
1 €500 or less €500 of minder
2 €501-€1000 €501-€1000
3 €1001-€1500 €1001-€1500
4 €1501-€2000 €1501-€2000
5 €2001-€2500 €2001-€2500
6 €2501-€3000 €2501-€3000
7 €3001-€3500 €3001-€3500
8 €3501-€4000 €3501-€4000
9 €4501-€7500 €4501-€7500
10 €7501 or more €7501 of meer
998 don’t know weet ik niet
999 won’t say wil ik niet zeggen

 

Variable Religion
Label religion
Question wording ENG Do you consider yourself to belong to a particular church denomination or philosophical group, and if so, to which one?
Question wording NL Rekent u zichzelf tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en zo ja: tot welke?
Response Code Response Label Response Wording
1 No church affiliation or philosophical group Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
2 Roman Catholic Rooms-Katholiek
3 Dutch Reformed Nederlands Hervormd
4 Reformed Churches Gereformeerde kerken
5 Protestant Church Netherlands Protestantse Kerk Nederland
6 Islam Islam
7 Other church affiliation or philosophical group Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
998 Don’t know Weet niet
999 Won’t say Wil ik niet zeggen

 

Block A: Voting Behavior

Variable A1
Label gotv\_intention
Question wording ENG On March 17, 2021 there were parliamentary elections. Did you vote?
Question wording NL Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen geweest. Bent u gaan stemmen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Yes, I voted Ja, ik heb gestemd stemmen
0 No, I did not vote Nee ik heb niet gestemd
998 I don’t know Ik weet het niet
999 I’m not eligble to vote Ik mag niet stemmen

 

Variable A2
Label vote\_intention
Question wording ENG Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today?
Question wording NL Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij
14 Other party Andere partij
15 I vote blanco Ik stem blanco
999 I don’t know yet Weet ik niet nog niet

 

Variable A2\_followup1
Label vote\_why
Question wording ENG Can you briefly state in your own words why you voted for \[PARTY\]:
Question wording NL Kunt u kort in uw eigen woorden aangeven waarom u op \[PARTY\] heeft gestemd:

 

Variable A2\_followup2
Label vote\_blanco
Question wording ENG Can you briefly state in your own words why you voted blanco:
Question wording NL Kunt u kort in uw eigen woorden aangeven waarom u blanco heeft gestemd:

 

Variable A2
Label next\_coalition
Question wording ENG Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible.
Question wording NL Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Response Code Response Label Response Wording
1 CDA CDA
2 ChristenUnie ChristenUnie
3 D66 D66
4 Denk Denk
5 Forum for Democracy Forum voor Democratie
6 GroenLinks GroenLinks
7 PvdA PvdA
8 Animal Rights Party Partij voor de Dieren
9 PVV PVV
10 SGP SGP
11 SP SP
12 VVD VVD
13 50Plus Party 50Plus Partij

 

Variable A4
Label coal\_form
Question wording ENG Do you think that the explorers Annemarie Jorritsma (VVD) and Kajsa Ollongren (D66) will propose a cabinet formation that does justice to the results of the elections?
Question wording NL Denkt u dat de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) een kabinetsformatie zullen voorstellen dat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Zeker niet
2 Disagree Waarschijnlijk niet
3 Neutral Misschien
4 Agree Waarschijnlijk wel
5 Very much agree Zeer zeker

 

Block B: Performance Politics in the Media

Variable B2
Label party\_news
Question wording ENG Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks?
Question wording NL Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Inconspicuous Onopvallend
2 Conspiciuous Opvallend
3 Very conspiciuous Zeer opvallend
999 Never heard of Nooit iets van vernomen
B2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable B3
Label direction\_news
Question wording ENG What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative?
Question wording NL Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief?
Response Code Response Label Response Wording
0 Very negative Erg negatief
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very positive Zeer positief
B3\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block C: Issue Association

Variable C1\_1
Label Issue\_association1
Question wording ENG Political parties take positions on various subjects. We ask you what subject you think of each party’s views below. Which subject comes to mind first at \[party & party leader\]?
Question wording NL Politieke partijen nemen over verschillende onderwerpen standpunten in. We vragen u aan welk onderwerp u bij de standpunten van elke partij hieronder denkt. Welk onderwerp komt als eerste bij u op bij \[partij & partijleider\]?
Response Code Response Label Response Wording
1 Asylum seekers and migrants Asielzoekers en migranten
2 Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland)
3 Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda)
4 Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit)
5 European Union and Euro Europese Unie en de Euro
6 Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico)
7 Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente)
8 Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw)
9 Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven)
10 Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie)
11 Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen)
12 Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland)
13 Development aid Ontwikkelingshulp
14 Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging)
15 Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw)
16 Counter-terrorism Terreurbestrijding
17 Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid)
18 Corona policy Coronabeleid
19 Different issue Een ander onderwerp
20 No (second) important issue Geen belangrijkste (tweede) onderwerp
C1\_1\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C1\_2
Label Issue\_association2
Question wording ENG And which subject comes to you second at \[party & party leader\]?
Question wording NL En welk onderwerp komt als tweede bij u op bij \[partij & partijleider\]?
Response Code Response Label Response Wording
1 Asylum seekers and migrants Asielzoekers en migranten
2 Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland)
3 Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda)
4 Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit)
5 European Union and Euro Europese Unie en de Euro
6 Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico)
7 Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente)
8 Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw)
9 Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven)
10 Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie)
11 Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen)
12 Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland)
13 Development aid Ontwikkelingshulp
14 Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging)
15 Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw)
16 Counter-terrorism Terreurbestrijding
17 Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid)
18 Corona policy Coronabeleid
19 Different issue Een ander onderwerp
20 No (second) important issue Geen belangrijkste (tweede) onderwerp
C1\_2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C2\_1
Label position\_1
Question wording ENG To what extent do you agree with the parties and their leaders on their key issues? \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association1\]
Question wording NL In welke mate bent u het eens met de partijen en hun leiders op hun belangrijkste onderwerpen? \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie1\]
Response Code Response Label Response Wording
0 Very much disagree Helemaal mee oneeens
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much agree Helemaal mee eens
C2\_1\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Variable C2\_2
Label position\_2
Question wording ENG \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association2\]
Question wording NL \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie2\]
Response Code Response Label Response Wording
0 Very much disagree Helemaal mee oneeens
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much agree Helemaal mee eens
C2\_2\_suffix Party and its leaders
1 CDA & Wopke Hoekstra
2 ChristenUnie & Gert-Jan Segers
3 D66 & Sigrid Kaag
4 Denk & Farid Azarkan
5 Forum voor Democratie & Thierry Baudet
6 GroenLinks & Jesse Klaver
7 PvdA & Lodewijk Asscher
8 Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand
9 PVV & Geert Wilders
10 SGP & Kees van der Staaij
11 SP & Lilian Marijnissen
12 VVD & Mark Rutte
13 50Plus Partij & Liane den Haan

 

Block E: Political Background

Variable E2
Label rile\_self
Question wording ENG In politics there is often talk about left and right. Where would you put yourself on this scale?
Question wording NL In de politiek wordt vaak gesproken over links en rechts. Waar zou u uzelf op deze schaal plaatsen?
Response Code Response Label Response Wording
0 Left Links
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Right Rechts

 

Variable E3
Label rile\_parties
Question wording ENG And where would you put the following parties on this scale?
Question wording NL En waar zou u de volgende partijen op deze schaal plaatsen?
Response Code Response Label Response Wording
0 Left Links
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Right Rechts
E3\_suffix Party
1 CDA
2 ChristenUnie
3 D66
4 Denk
5 Forum voor Democratie
6 GroenLinks
7 PvdA
8 Partij voor de Dieren
9 PVV
10 SGP
11 SP
12 VVD
13 50Plus Partij

 

Block F: Trust

Variable F1
Label trust\_statements
Question wording ENG You will now get to see a number of theses about Dutch politics. To what extent do you agree or disagree with these statements?
Question wording NL U krijgt nu een aantal stellingen te zien over de Nederlandse politiek. In welke mate bent u het eens of oneens met die stellingen?
Response Code Response Label Response Wording
1 Very much disagree Helemaal mee oneens
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 Very much agree Helemaal mee eens
F1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Politicians don’t care about the opinions of people like me. Politici maken zich niet druk om de mening van mensen zoals ik.
2 The political parties are only interested in my vote and not in my opinion. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening.
3 Against their better judgment, politicians promise more than they can deliver. Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.
4 You become a member of parliament more by your political friends than by your skills. Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden.
5 Most politicians are skilled people who know what they are doing. De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.
6 Politicians are able to solve the most important problems. Politici zijn in staat om de belangrijkste problemen op te lossen.
7 I feel well represented by Dutch politicians. Ik voel mij goed vertegenwoordigd door Nederlandse politici.
8 What in politics is called ‘making compromises’ is actually just betraying your principles. Wat men in de politiek ‘het sluiten van compromissen’ noemt, is eigenlijk gewoon het verraden van je principes.
9 A strong head of government is good for the Netherlands, even if he stretches the rules a bit to get things done. Een sterke regeringsleider is goed voor Nederland, ook als deze de regels wat oprekt om dingen voor elkaar te krijgen.
10 The most important political decisions should be made by the people and not by politicians. De belangrijkste politieke beslissingen moeten worden genomen door het volk en niet door politici.

 

Variable F2
Label trust\_institutions
Question wording ENG To what extent do you trust:
Question wording NL In welke mate hebt u vertrouwen in:
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal geen
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very much Zeer veel
F2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 the jurisprudence de rechtspraak
2 journalism de journalistiek
3 the government de regering
4 the House of Representatives de Tweede Kamer
5 the European Union de Europese Unie
6 political parties politieke partijen
7 politicians politici
8 Dutch democracy de Nederlandse democratie
9 science de wetenschap
10 big corporations grote bedrijven
11 banks banken

 

Block G: Evaluation of Government and Political Leaders

Variable G\_eval\_leaders
Label leader\_selection
Question wording ENG You will now be shown 6 statements that have to do with Dutch party leaders. We would like to know from you to what extent the statement applies to the party leader. Below you can indicate whether a party leader is unknown to you.
Question wording NL U krijgt nu 6 stellingen te zien die te maken hebben met de Nederlandse partijleiders. Wij willen graag van u weten in hoeverre de uitspraak van toepassing is op de partijleider. Hieronder kunt u aangeven of een partijleider onbekend is bij u.
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G2
Label leader\_integrity
Question wording ENG He/she has integrity
Question wording NL Hij/zij is integer
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G3
Label leader\_sympathy
Question wording ENG He/she has sympathy
Question wording NL Hij/zij is sympathiek
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G5
Label leader\_daadkrachtig
Question wording ENG He/she is decisive
Question wording NL Hij/zij is daadkrachtig
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G6
Label leader\_sympathy
Question wording ENG Hij/zij is competent
Question wording NL Hij/zij is competent
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G4
Label leader\_knows\_society
Question wording ENG He/she knows whats going on in society
Question wording NL Hij/zij weet goed wat er speelt in de sameleving
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Variable G7
Label leader\_promises
Question wording ENG He/she keeps his/her promises
Question wording NL Hij/zij komt zijn/haar beloftes na
Response Code Response Label Response Wording
0 Not at all Helemaal niet
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 Very mucht Zeer
G2\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Wopke Hoekstra Wopke Hoekstra
2 Gert-Jan Segers Gert-Jan Segers
3 Sigrid Kaag Sigrid Kaag
4 Farid Azarkan Farid Azarkan
5 Thierry Baudet Thierry Baudet
6 Jesse Klaver Jesse Klaver
7 Esther Ouwehand Esther Ouwehand
8 Geert Wilders Geert Wilders
9 Kees van der Staaij Kees van der Staaij
10 Lilian Marijnissen Lilian Marijnissen
11 Mark Rutte Mark Rutte
12 Liane den Haan Liane den Haan
13 Liliane Ploemen Liliane Ploemen
14 Sylvana Simons Sylvana Simons
15 Laurens Dassen Laurens Dassen
16 Joost Eerdmans Joost Eerdmans
17 Caroline van der Plas Caroline van der Plas

 

Block H: Other Issues

Variable H7
Label vaccination
Question wording ENG If I were able to get vaccinated against Corona (COVID-19) in the next week, I would:
Question wording NL Als ik me in de komende week zou kunnen laten vaccineren tegen Corona (COVID-19), dan zou ik dat:
Response Code Response Label Response Wording
1 Definitely do it Zeer zeker doen
2 Do it Doen
3 Don’t do it Niet doen
4 Definitely don’t do it Zeer zeker niet doen

 

Block I: News Consumption

Variable I1
Label newscons\_freq
Question wording ENG How many days in the past two weeks have you followed the following sources to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Hoeveel dagen in de afgelopen twee weken heeft u de volgende bronnen gevolgd om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
I1\_suffix Statements ENG Statements NL
1 Television Televisie
2 Newspapers or opinion magazines (paper or online) Kranten of opiniebladen (op papier of online)
3 Radio (including podcast and online) Radio (inclusief podcast en online)
4 Online news sites (such as nu.nl) or blogs Online nieuwssites (zoals nu.nl) of blogs
5 Social media (such as Facebook, Twitter) Social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter)
6 Messaging apps (such as Whatsapp, messenger) Messaging apps (bijvoorbeeld Whatsapp, messenger)
7 (Offline) conversations with people (Offline) gesprekken met mensen
8 News apps or push messages on your phone Nieuwsapps of pushberichten op uw telefoon
9 Search engines (such as Google or Bing) Zoekmachines (zoals Google of Bing)

 

Variable I2
Label newscons\_papers
Question wording ENG Have you read one of the following newspapers in the past week?
Question wording NL Heeft u de afgelopen week één van de volgende kranten gelezen?
Response Code Response Label Response Wording
1 de Telegraaf de Telegraaf
2 NRC Handelsblad NRC Handelsblad
3 Nrc.Next Nrc.Next
4 Algemeen Dagblad (AD) Algemeen Dagblad (AD)
5 Trouw Trouw
6 de Volkskrant de Volkskrant
7 Metro Metro
8 A regional or local newspaper Een regionale of lokale krant
9 De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer
10 HP/de Tijd HP/de Tijd
11 Elsevier Elsevier
12 Vrij Nederland Vrij Nederland
13 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I3
Label newscons\_tv
Question wording ENG Have you watch one of the following tv shows in the past week?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende televisie nieuwsprogramma’s gekeken?
Response Code Response Label Response Wording
1 Press comnference of Rutte and De Jonge Persconferentie Rutte en De Jonge
2 NOS Journaal NOS Journaal
3 RTL Nieuws RTL Nieuws
4 Hart van Nederland Hart van Nederland
5 De Vooravond De Vooravond
6 M M
7 Nieuwsuur Nieuwsuur
8 EenVandaag EenVandaag
9 Op Eén Op Eén
10 Jinek Jinek
11 Beau Beau
12 WNL Opiniemakers WNL Opiniemakers
13 Zondag met Lubach Zondag met Lubach
14 Dit was het nieuws Dit was het nieuws
15 Own channels of politicians and opinion makers Eigen kanalen van politici en opiniemakers
16 Other, namely: Anders, namelijk:
Variable I4
Label newscons\_websites
Question wording ENG Did you visit one of the following websites last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende websites bezocht om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu.nl Nu.nl
2 Geenstijl.nl Geenstijl.nl
3 GoogleNews GoogleNews
4 Blendle.com Blendle.com
5 Decorrespondent.nl Decorrespondent.nl
6 Tpo.nl Tpo.nl
7 Joop.nl Joop.nl
8 Political blogs, namely: Politieke blogs, namelijk:
9 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I5
Label newscons\_socialmedia
Question wording ENG Did you use one of the following social media last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende sociale media gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Twitter Twitter
2 Facebook Facebook
3 Youtube Youtube
4 Instagram Instagram
5 Snapchat Snapchat
6 Viber Viber
7 Telegram Telegram
8 Google Hangouts Google Hangouts
9 Tumblr Tumblr
10 Reddit Reddit
11 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I6
Label newscons\_messagingapps
Question wording ENG Did you use one of the following messaging apps last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende messaging-apps gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Whatsapp Whatsapp
2 Viber Viber
3 Telegram Telegram
4 Signal Signal
5 Google Hangouts Google Hangouts
6 Other, namely: Anders, namelijk:

 

Variable I7
Label newscons\_apps
Question wording ENG Did you use one of the following apps on your mobile phone last week to learn something about politics and current affairs?
Question wording NL Heeft u afgelopen week naar één van de volgende apps op uw mobiele telefoon gebruikt om iets te weten te komen over politiek en actualiteiten?
Response Code Response Label Response Wording
1 Nu Nu
2 NOS NOS
11 Teletekst Teletekst
3 Telegraaf Telegraaf
4 AD AD
5 NRC NRC
6 Volkskrant Volkskrant
7 News aggregator like feedly or flipboard News aggregator zoals feedly of flipboard
8 Apple News Apple News
9 Google News Google News
10 Other, namely: Anders, namelijk: